WTAtenis.pl - Forum tenisowe skupione na rozgrywkach WTA Tour! • Zobacz wątek - Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
logo serwisu
Forum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl
WTAtenis.pl
Teraz jest poniedziałek, 22 lip 2019, 20:16Klasyczne logowanie
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Drukuj Poprzedni | Następny 
Autor
Wiadomość
 Tytuł: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 15:09 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:35
Posty: 6935
Wiek: 29
Lokalizacja: Oleśnica
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Peak Pierce
Cytuj:
Krzy­ki na kor­cie, po­pra­wia­nie spode­nek, czy ko­szul­ki, a nawet gra bez maj­tek - wszyst­kie te prze­są­dy mają pomóc te­ni­si­stom w wy­gry­wa­niu spo­tkań. Dziw­ne za­cho­wa­nia spo­ty­ka­my u na­szych idoli Nada­la, Sza­ra­po­wej, a kie­dyś u Agas­sie­go. - Każdy ma ja­kieś przy­zwy­cza­je­nia, bar­dziej lub mniej wi­docz­ne - twier­dzi były te­ni­si­sta Dawid Olej­ni­czak.

Naj­słyn­niej­szym te­ni­si­stą, który ma całą serię za­bo­bo­nów jest Ra­fa­el Nadal. Każdy fan te­ni­sa ko­ja­rzy jego ry­tu­ał przed ser­wi­sem, kiedy Hisz­pan po­pra­wia sobie spoden­ki, łapie za nos, ukła­da włosy, a do­pie­ro potem przy­stę­pu­je do gry. I tak przed ro­ze­gra­niem każ­de­go punk­tu. Kiedy zmie­nia stro­ny kortu prze­cie­ra linię koń­co­wą. Dużą wagę przy­wią­zu­je do usta­wie­nia bu­te­lek wody przed swoją ławką. Gdy pije za­wsze bie­rze po jed­nym łyku z każ­dej z nich. - On robi to au­to­ma­tycz­nie. To dla niego tak samo nor­mal­ne, jak dla każ­de­go z nas wsta­wa­nie rano - tłu­ma­czy były pol­ski te­ni­si­sta, a obec­nie eks­pert, Dawid Olej­ni­czak. - Rafa nawet nie myśli o tym co robi. Na pewno nie ma na celu, aby roz­pro­szyć prze­ciw­ni­ka po dru­giej stro­nie siat­ki - dodał ko­men­ta­tor Eu­ro­spor­tu Karol Stopa.

Lider ran­kin­gu Novak Djo­ko­vić ma inny zwy­czaj. Przy ser­wi­sie bar­dzo długo ko­złu­je piłkę. Cza­sem jest to nawet 20 odbić. Wiele razy był upo­mi­na­ny za prze­dłu­ża­nie gry. Serb ma jed­nak spory dy­stans do te­ni­so­wych za­bo­bo­nów. Po­tra­fił pa­ro­dio­wać Nada­la, czy Marię Sza­ra­po­wą. Pew­ne­go razu za­ło­żył pe­ru­kę, wziął ra­kie­tę i uda­wał pięk­ną Marię. Fil­mi­ki z na­śla­do­wa­nia in­nych przez długi czas ro­bi­ły fu­ro­rę na youtu­be.

A Sza­ra­po­wą było za co pa­ro­dio­wać. Ro­sjan­ka nie do­ty­ka linii koń­co­wej przed i po ro­ze­gra­niu punk­tu (w trak­cie wy­mia­ny oczy­wi­ście nie może tak zro­bić). Zanim za­ser­wu­je staje wy­pro­sto­wa­na tyłem do kortu po­pra­wia­jąc dłu­gie włosy.

Biega, ska­cze, pod­no­si cię­ża­ry

W nie­co­dzien­ny spo­sób do po­da­nia przy­go­to­wy­wa­ła się Ma­rion Bar­to­li, która po wy­gra­niu w tym roku Wim­ble­do­nu za­koń­czy­ła ka­rie­rę. Fran­cuz­ka bie­ga­ła w miej­scu, po czym wy­ko­ny­wa­ła kilka pod­sko­ków. Po­dob­no przez każ­dym me­czem pod­no­si­ła cię­ża­ry, ale to aku­rat kazał jej oj­ciec Wal­ter, który cenił przede wszyst­kim cięż­ką pracę. Nie dzi­wi­my się, że Bar­to­li była tym wszyst­kim zmę­czo­na i po­wie­dzia­ła "dość".

- Każdy ma swoje przy­zwy­cza­je­nia. Może nie każdy po­ka­zu­je je tak bar­dzo jak Nadal, czy Sza­ra­po­wa. Ja na przy­kład po wy­gra­nych me­czach nie go­li­łem się. Bra­łem także piłki od tego sa­me­go chłop­ca - wy­ja­śnia Olej­ni­czak. - Czy to po­ma­ga­ło? Na pewno nie. Tylko w pod­świa­do­mo­ści czu­łem się le­piej - dodał.

Były te­ni­si­sta nie­jed­no­krot­nie grał z prze­sąd­ny­mi za­wod­ni­ka­mi. - Pa­mię­tam jak mój prze­ciw­nik za każ­dym razem po­pra­wiał sobie ję­zy­ki w bu­tach i kiwał głową. Mnie aku­rat to nie wy­pro­wa­dza­ło z rów­no­wa­gi, ale są te­ni­si­ści, któ­rych de­ner­wu­ją takie rze­czy - tłu­ma­czy.

- U Agniesz­ki Ra­dwań­skiej za­uwa­ży­łem, że wy­cie­ra sobie spód dłoni o plecy - twier­dzi z kolei Stopa. Polka także dmu­cha w palce przed ser­wi­sem, ale nie robi tego za każ­dym razem.

Z kolei Łu­kasz Kubot po waż­niej­szych wy­gra­nych lubi się wy­szu­mieć i tań­czy na kor­cie kan­ka­na. To jego po­pi­so­wy numer. Przed ser­wi­sem czę­sto po­pra­wia ko­szul­kę. "Spe­cja­li­stą" od po­pra­wia­nia rę­ka­wów był jed­nak Andy Rod­dick, który robił to no­to­rycz­nie. Marta Do­ma­chow­ska po zwy­cię­skich spo­tka­niach za­wsze kąpie się pod tym samym prysz­ni­cem.

Dzi­wacz­ne przy­zwy­cza­je­nie ma Du­stin Brown, który w trak­cie meczu w każ­dym bucie ma sznu­rów­ki in­ne­go ko­lo­ru. Nie­miec po­cho­dzą­cy z Ja­maj­ki jesz­cze kilka mie­się­cy temu stał w prze­rwach mię­dzy ge­ma­mi, pod­czas gdy inny sie­dzie­li. Zmie­nił ten nawyk. Cały czas jed­nak po wy­gra­nych punk­tach prosi o tę samą, szczę­śli­wą piłkę.

Ta­li­zman Se­re­ny

Zda­rza­ją się na­wy­ki zwią­za­ne z ubra­nia­mi lub z ich… bra­kiem. Otóż Se­re­na Wil­liams przy­zna­ła, że gdy wy­gry­wa nigdy nie zmie­nia bie­li­zny. Na­to­miast były ame­ry­kań­ski gwiaz­dor Andre Agas­si przez część ka­rie­ry… grał bez maj­tek, co opi­sał w swo­jej au­to­bio­gra­fii "Open". "W szat­ni owi­ja­ją mi stopy i widzę, że za­po­mnia­łem spa­ko­wać bie­li­znę. Mecz za pięć minut. Mogę grać bez maj­tek? Nawet nie wiem, czy to jest w ogóle moż­li­we. Brad żar­tu­je, że po­ży­czy mi swoje. Aż tak bar­dzo nie chcę zwy­cię­żyć. (…) W dru­giej run­dzie też nie za­kła­dam bie­li­zny. Od tam­tej pory gram za­wsze bez. Jeśli coś dzia­ła, to nie ma sensu tego zmie­niać". Miało to miej­sce pod­czas French Open w 1999 roku.

Te­ni­si­ści mają rów­nież swoje ulu­bio­ne knaj­py pod­czas tur­nie­jów. W Pa­ry­żu w tej samej re­stau­ra­cji ja­da­ła Kim Clij­sters. Nie­wie­le to dało, bo nigdy nie mogła wy­grać Ro­lan­da Gar­ro­sa. Wię­cej szczę­ścia miał Goran Iva­ni­se­vić, który przez dwa ty­go­dnie trwa­nia Wim­ble­do­nu w 2001 roku nie dość, że jadał w tym samym miej­scu, to jesz­cze te same dania. Efekt? Zwy­cię­stwo w całym tur­nie­ju. Jak się póź­niej oka­za­ło była to jego je­dy­na wy­gra­na im­pre­za wiel­kosz­le­mo­wa.

Kto krzy­czy naj­gło­śniej?

Do te­ni­so­wych na­wy­ków można za­kwa­li­fi­ko­wać także krzy­ki te­ni­si­stek, które wyją od pierw­szej ro­ze­gra­nej piłki. I nie jest to spo­wo­do­wa­ne zmę­cze­niem. Naj­gło­śniej­szy­mi za­wod­nicz­ka­mi z czo­łów­ki są Maria Sza­ra­po­wa i Wik­to­ria Aza­ren­ka. Bia­ło­ru­sin­ce wy­li­czo­no 95 de­cy­be­li gło­śno­ści, Ro­sjan­ce - aż 100. Dla po­rów­na­nia cię­ża­rów­ka ma 90, a grzmot w cza­sie burzy 110. Re­kor­dzist­ką pod tym wzglę­dem jest mniej znana pu­blicz­no­ści Mi­chel­le Lar­cher de Brito, któ­rej zmie­rzo­no 109 de­cy­be­li. Pod­czas jed­ne­go ze spo­tkań Por­tu­gal­ki jej prze­ciw­nicz­ka zgła­sza­ła sę­dzie­mu, że nie może sku­pić się na grze, bo ry­wal­ka za gło­śno krzy­czy.

- Może na po­cząt­ku ka­rie­ry ro­bi­ły to spe­cjal­nie. Teraz to już przy­zwy­cza­je­nie, bo tak można na­zwać okrzy­ki na kor­cie. Panie po pro­stu nie kon­tro­lu­ją co robią. Czę­sto jak tre­ne­rzy zwra­ca­ją uwagę za­wod­nicz­kom, one nie zdają sobie nawet spra­wy, że takie za­cho­wa­nie aż tak prze­szka­dza - twier­dzi Stopa.

Adam Romer z "Tenis Klubu" twier­dzi, że od ma­łe­go te za­wod­nicz­ki były wy­cho­wy­wa­ne, aby krzy­czeć na kor­cie. - Wy­da­je mi się, ze w aka­de­mii Nicka Bol­let­tie­rie­go zo­sta­ły tak na­uczo­ne. Na po­cząt­ku ka­rie­ry miało to rze­czy­wi­ście na celu, aby prze­szka­dzać ry­wal­kom, ale teraz jest to wy­ro­bio­ny nawyk.

eurosport.onet.pl
ObrazekObrazekAlisa * Casey * Sabine * Su-Wei * Polona Carina * Dasha * Aljona * Karolina * Matylda * Madison B. * Olcia * Alison R.Nigina * Janka * Petra C. * Jovana * Denisa * Rita * CoCo * Fran

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 15:22 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
środa, 6 sty 2010, 13:08
Posty: 17475
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Maria Sharapova
Cytuj:
Ta­li­zman Se­re­ny

Zda­rza­ją się na­wy­ki zwią­za­ne z ubra­nia­mi lub z ich… bra­kiem. Otóż Se­re­na Wil­liams przy­zna­ła, że gdy wy­gry­wa nigdy nie zmie­nia bie­li­zny.

:rozbawiony:

Patrząc na liczbę jej wygranych, to Amerykanka chyba rzadko sięga po nowe ciuszki :trollface:
Maria Sharapova • Sorana Cirstea
Laura Robson • Dominika Cibulkova

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 15:58 
Avatar użytkownika
Administrator
Data rejestracji na forum:
niedziela, 3 lip 2011, 08:12
Posty: 7598
Wiek: 28
Lokalizacja: Zator
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Angelique Kerber
Cytuj:
U Agniesz­ki Ra­dwań­skiej za­uwa­ży­łem, że wy­cie­ra sobie spód dłoni o plecy - twier­dzi z kolei Stopa. Polka także dmu­cha w palce przed ser­wi­sem, ale nie robi tego za każ­dym razem.

W sumie to ja tez tak robię :swiety: Nawet tego nie kontroluję

Cytuj:
Dzi­wacz­ne przy­zwy­cza­je­nie ma Du­stin Brown, który w trak­cie meczu w każ­dym bucie ma sznu­rów­ki in­ne­go ko­lo­ru.

Ja także :ok:

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 17:16 
Avatar użytkownika
ITF
Data rejestracji na forum:
niedziela, 1 sie 2010, 13:51
Posty: 453
Wiek: 25
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Aga i Jelena J.
Boże jak można bielizny nie zmieniać. Mam nadzieję, że gdy wygrywa jeden turniej po drugim to pomiędzy nimi jednak zmienia :śmiech: A co od tego dmuchania w palce to nie tylko Aga tak robi i zawsze mnie zastanawiało jaką niektórzy mają korzyść z tego.
Radwańska ~ Jankovic

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 17:33 
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:03
Posty: 7354
Wiek: 27
Lokalizacja: Poznań
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Agnieszka Radwanska
Z tym dmuchaniem Agi, to zawsze przypomina się Monika Pyrek, jak dmuchała przed każdym skokiem w swoją tyczkę xD

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:25 
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
sobota, 10 lip 2010, 18:08
Posty: 6058
Wiek: 24
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Petkovic-Bacsinszky-Date Krumm
Miron napisał(a):
A co od tego dmuchania w palce to nie tylko Aga tak robi i zawsze mnie zastanawiało jaką niektórzy mają korzyść z tego.


Nie chodzi o to, że ten płyn (lub mazidło, jak kto chce), którym smarują dłonie w trakcie przerw szybciej wyschło i rakieta się nie ślizgała? :niewiem:

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:33 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:35
Posty: 6935
Wiek: 29
Lokalizacja: Oleśnica
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Peak Pierce
Spain07 napisał(a):
Nie chodzi o to, że ten płyn (lub mazidło, jak kto chce), którym smarują dłonie w trakcie przerw szybciej wyschło i rakieta się nie ślizgała? :niewiem:


Kiełbasa? :rotfl: :ryczy:
ObrazekObrazekAlisa * Casey * Sabine * Su-Wei * Polona Carina * Dasha * Aljona * Karolina * Matylda * Madison B. * Olcia * Alison R.Nigina * Janka * Petra C. * Jovana * Denisa * Rita * CoCo * Fran

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:38 
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
sobota, 10 lip 2010, 18:08
Posty: 6058
Wiek: 24
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Petkovic-Bacsinszky-Date Krumm
Pavlicki napisał(a):
Spain07 napisał(a):
Nie chodzi o to, że ten płyn (lub mazidło, jak kto chce), którym smarują dłonie w trakcie przerw szybciej wyschło i rakieta się nie ślizgała? :niewiem:


Kiełbasa? :rotfl: :ryczy:


Och tak, wielka wimbledońska tajemnica Sabs. Kiełbasa zjedzona = utrzymujemy serwis, niezjedzona = oddajemy :ryczy:

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:41 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:35
Posty: 6935
Wiek: 29
Lokalizacja: Oleśnica
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Peak Pierce
Ach, to TO była kiełbasa! A ja ciągle żyłem w przekonaniu, że to była właśnie ta maź :szlocha:
ObrazekObrazekAlisa * Casey * Sabine * Su-Wei * Polona Carina * Dasha * Aljona * Karolina * Matylda * Madison B. * Olcia * Alison R.Nigina * Janka * Petra C. * Jovana * Denisa * Rita * CoCo * Fran

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:47 
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
sobota, 10 lip 2010, 18:08
Posty: 6058
Wiek: 24
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Petkovic-Bacsinszky-Date Krumm
Pavlicki napisał(a):
Ach, to TO była kiełbasa! A ja ciągle żyłem w przekonaniu, że to była właśnie ta maź :szlocha:


Może to była ta maź, ale nigdy nie widziałem jej w kształcie kiełbasy. Może Kiriosz więcej Ci powie, bo on znawca xD

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: niedziela, 25 sie 2013, 18:50 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:35
Posty: 6935
Wiek: 29
Lokalizacja: Oleśnica
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Peak Pierce
A bo mi się z tłuszczem kojarzyła.... dobra, nieważne :przerazony: xD
ObrazekObrazekAlisa * Casey * Sabine * Su-Wei * Polona Carina * Dasha * Aljona * Karolina * Matylda * Madison B. * Olcia * Alison R.Nigina * Janka * Petra C. * Jovana * Denisa * Rita * CoCo * Fran

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: poniedziałek, 26 sie 2013, 09:35 
Avatar użytkownika
Moderator Gier
Data rejestracji na forum:
środa, 25 sie 2010, 15:30
Posty: 6548
Wiek: 23
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Mona Barthel
Sabina jadła kiełbasę w czasie większości przerw. Jeszcze w trakcie początku wymian przeżuwała ostatnie kęsy, co niektórzy uważali za żucie gumy, a ja za dopracowywanie ostatnich mankamentów. Kiełbasa = execution mode na Wimbledonie 2013 Obrazek

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: poniedziałek, 26 sie 2013, 13:19 
Avatar użytkownika
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
środa, 6 sty 2010, 13:08
Posty: 17475
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Maria Sharapova
Jeśli to był wuszt (dla niektórych wurszt), to nic dziwnego, że doszła do finału :^^:
Maria Sharapova • Sorana Cirstea
Laura Robson • Dominika Cibulkova

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: poniedziałek, 26 sie 2013, 16:47 
Avatar użytkownika
Administrator
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:40
Posty: 13845
Wiek: 34
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Kaheaokaleonahenahemaikalani C
Pavlicki napisał(a):
Cytuj:
Marta Do­ma­chow­ska po zwy­cię­skich spo­tka­niach za­wsze kąpie się pod tym samym prysz­ni­cem.


W męskiej szatni i za każdym razem z kim innym xd


W dłoń dmuchała sobie kiedyś Mary Pierce. Domański śmiał się, że wygląda to tak jakby brała się do rąbania drewna xd

Mary była prawdziwą królową kortowych scenek:
* dmuchanie w ręce
* grzebanie w oczach xd
* poprawianie warkocza
* głębokie wdechy i wydechy xd

Co kto chciał, do wyboru do koloru :bravo:
FEDERER ~ KYRGIOS ~ VERDASCO ~ DIMITROV ~ CHARDY ~ TIAFOE ~ ISTOMIN ~ DZUMHUR ~ ALBOT ~ KUBOT
LINDSTEDT ~ ANDERSON ~ NISHIKORI ~ ILHAN ~ POUILLE ~ FOGNINI ~ BOLELLI ~ FUCSOVICS ~ J. SOUSA ~ HURKACZ
ANDUJAR ~ GULBIS ~ MAHUT ~ MULLER ~ CHUNG ~ TECAU ~ AREVALO ~ RUUD ~ SOCK ~ DELLIEN

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
 Tytuł: Re: Tenisowe dziwactwa, czyli jak wygrywać bez majtek
PostNapisane: wtorek, 27 sie 2013, 07:26 
Wielki Szlem
Data rejestracji na forum:
niedziela, 10 sty 2010, 21:03
Posty: 7354
Wiek: 27
Lokalizacja: Poznań
Płeć: Mężczyzna
Ulubiona zawodniczka: Agnieszka Radwanska
Haha pamiętam właśnie Mary, że przed każdym serwisem najpierw poprawiała warkocz, potem przecierała sobie oczka, kilka głębokich wdechów i wydechów i .... serwujemy :crazy:

Skocz do góry
 Zobacz profil Offline 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Strefa czasowa: UTC + 1
Forum tenisowe WTAtenis.pl
Kto przegląda forum

 Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:  
 cron
Polski Tenis
Agnieszka Radwańska